TGK - Technika, sklo a umní s.r.o.
Skalice 230
471 17 Skalice u eské Lípy

tel./fax.: +420 487 721 168
e-mail : tgk@iol.cz

 Jeliko e-shop je zatím nefunkní,
slouí registrace pouze k zasílání
novinek e-mailem

Přihlášení
Už. jméno :
Heslo :
Nová registrace
Novinky
Otevírací doba TGK ve Skalici a v Praze 2023 / 2024
aktualizováno : 18.12.2023
 

Váení zákazníci,
prodej jak v kamenných obchodech ve Skalici a v Praze stejn tak na E shopu budou v následujícím období probíhat podle tohoto asového schématu :

Hlavní prodejna Skalice :

bný provoz do tvrtka 21.12.2023 do 16.00 hod..

Od 22.12.2023 do 1.1.2024 bude ve Skalici zaveno, bný provoz pak zane od úterý 2.1.2024 v provozních dobách od 8.00 do 16.00 hod..

Prodejna Praha :

poslední prodejní den v 2023 bude v úterý 19.12.2023 od 10.00 do 18.00 hod. Zaátek prodeje v roce 2024 bude pak od tvrtka 4.1.2023 od 10.00 do 18.00 hod.. 

E-shop :

poslední odesílání objednávek bude ve tvrtek 21.12.2023.
V roce 2024 bude zahájeno odesílání objednávek dne 2.1.2024. Vaše objednávky je moné zadávat na e-shopu i po dobu Vánoc, expedované budou a od 2.1.2024. Stejn tak budou zpracovávané objednávky zaslané mailem.

Celý TGK team Vám dkuje za spolupráci v roce 2023 a tšíme se na další spolupráci v Novém roce 2024.
Do roku 2024 Vám pejeme hodn osobní spokojenosti, pedevším zdraví a taky hodn radosti pi práci se sklem.

Do svého termínového kalendáe pro 2024 si zaznamenejte termín XXIV. Domácího veletrhu ve Skalici, který se uskutení 24.5.- 25.5. 2024.

Váš TGK team

 
Spuštní E-shopu TGK
aktualizováno : 03.10.2022
 

Váení pátelé barevného plochého skla a jiných radostí s ním spojených.

S radostí Vám všem oznamujeme, e se nám podailo s termínem od 3.10.2022 spustit náš e-shop. Vzhledem k potu poloek, které máme v portfoliu to nebylo zrovna jednoduché, ale povedlo se nám skloubit e-shop s naším obchodním systémem, tak, e vše bí v reálném ase.

Do e-shopu se dostanete z našich stránek www.tgk-cz.cz, kde na první záloce je tlaítko e-shop.

Budeme rádi, kdy ho budete pouívat, samozejm jsme pipraveni pebírat Vaše objednávky i zpsoby, kterými jsme pracovali do této chvíle, to je mailovými objednávkami na adresu: tgk@iol.cz, pípadn i telefonickými nebo osobními objednávkami, tak jak vše fungovalo do souasné doby.

E-shop zobrazuje aktuáln platné ceny pro jednotlivé poloky, co je v souasné dob, kdy se ceny mní dodávku od dodávky velmi dleité. Vzhledem k šíce sortimentu, který máme skladem není zatím zprovoznna on-line platba za Vaši objednávku.

Zpsob nákupu je popsán v e-shopu zde

Platí tedy, e na e-hopu vytvoíte Vaši objednávku podle jednotlivých poloek a odešlete. Následn bude objednávka v TGK zpracována a spojíme se s Vámi s potvrzením obsahu, pípadn doplnním o moné náhrady, platbou a zpsobem dodání.

Období konce roku 2022 bereme jako zkušební provoz e-shopu, pokud budete mít njaké poznámky a poznatky, budeme rádi, kdy je pošlete na mail: tgk@iol.cz, budeme se snait na n reagovat. Zárove budeme pokraovat s dokonováním e-shopu tak, aby Vám pinášel co nejvíce aktuálních informací.

Protoe naše základní www stránky pracují na ji velmi zastaralé platform, tak po spuštní e-shopu pistupujeme k píprav nových základních stránek moderního stylu a pístupu. Víme, e zde nám to nebude trvat tak dlouho jako e-shop, téma na zpracování není tak nároné na pípravu a uvedení do provozu.

Do konce roku 2022 chceme pipravit 2 termíny výukových seminá a to jednoho na téma FUSING – ZAÁTENÍCI I a druhého na téma TIFFANY TECHNIKA II – LAMPY. Oba termíny budeme pipravovat bhem následujících 10-ti dn, proto tedy ádáme všechny potenciální zájemce o tyto semináe, aby se pihlásili krátkým mailem na adresu : svacha.sklo@gmail.com s info o který typ semináe máte zájem. Následn zájemce oslovíme s aplikací "srazovník" pomocí které vybereme termín, který bude vyhovovat vtšin zájemc.

 
Novinky v sortimentu ke staení zde : Novinky_10_2022.pdf 

 

Semináe 2022
aktualizováno : 25.05.2022
 

Plánujeme nkteré semináe vnované zpracování skla bhem roku 2022.

 
Více informací zde : Seminare_TGK_2022.pdf 

 

Colorline
aktualizováno : 25.05.2022
 

Novinka pro práci se sklem v peci : na XXII.Domácím veletrhu TGK jsme návštvníky seznámili s nkterými novinkami. Návod na pouívání tuek a past na malování na skle si mete stáhnout níe. COLORLINE nabízí pestré monosti pro práci se sklem. Tak s chutí do toho !

 
Návod ke staení : Color Line Paints.pdf 

 

IVX.roník IGS
aktualizováno : 07.10.2021
 

MInulý víkend jsme úspšn zvládli další, tentokrát ji IVX.roník IGS - mezinárodního skláského symposia v Novém Boru a okolí. V obrázkové galerii pár pohled na práci "našich" tvrc, kteí pracovali v našem studiu.
Výstavu s výsledky IVX.IGS mete vidt v Muzeu skla na námstí v Novém Boru do 31.12.2021. V dob malého domácího veletrhu TGK (15-16.10.2021) pak budou mít zákazníci TGK vstup na tuto výstavu grátis. Tak pijete !

 
Novinky v sortimentu ke staení zde : IGS_2021.pdf 

 

Praská prodejna - zmna otevírací doby
aktualizováno : 02.09.2020
 

V souvislosti s personálními zmnami v naší praské prodejn upravujeme provozní dobu následujícím zpsobem:
S platností od úterý 15.9.2020 vetn mníme otvírací dobu praské prodejny a to takto :

 
  Otevírací doba    :
  pondlí zaveno

  úterý 10.00 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  steda zaveno    
  tvrtek 10.00 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  pátek zaveno    
 

Dkujeme za pochopení této zmny a pedpokládáme, e takto budeme praskou prodejnu provozovat stabiln v dalším období.

 
Rové opálové sklo je opt skladem ! aktualizováno : 15.05.2020
 

Po delší dob se nám podailo doplnit zásoby rového opálového skla a to jednak o draší skla z produkce Yoghogheny, ale pedevším o sklo z cenov zajímavé hladiny a to sklo z produkce YANG GLASS.

Jedná se o typy :

7170800 YANG IEO Rosa, skladem rozmry 41x31 cm = 0,13 qm, cena 349 K v.DPH

7170900 YANG 52ML PINK, skladem rozmry 41x31 cm= 0,13 qm, cena 272 K v.DPH

fota obou typ :

7170800

    7170800

   7170900

 
 

Aktuáln máme toto sklo ve Skalici ( je moné zasílat ), jakmile do dodáme do praské prodejny, tak dáme vdt, e je i “ Praha rová “

 
Informace o dalším provozu a konání
aktualizováno : 27.04.2020
 

Váení píznivci tvoení z barevného skla,

s pozvolným návratem do pobacilových as Vám chceme podat nkolik informací o našem provozu a dalším konání.

-Ve Skalici u eské Lípy bude obnoven provoz pro osobní návštvy a nákupy od pondlí 27.4.2020 – symbolicky na Jaroslava, je nás ve firm nkolik, tak to máme takový dárek.

Bná provozní doba Skalice zstává nadále Po-Pá 8-16 hod., pípadn víkendy a jiná doba na základ pedchozí telefonické domluvy. Zasílání objednaného zboí bí jako díve, kdy byl svt ješt v poádku.

-Praskou prodejnu oteveme ve tvrtek 30.4. Dále pak bude praská prodejna zatím otevena v omezenjším reimu a to dvou prodejních dn a to tvrtek a pátek.

Otevírací doba v Praze bude: tvrtek 9.30 – 16,00 hod., pátek 9.30 – 18,00 hod., vdy s polední pestávkou 12,00 - 12,30 hod.. Návrat k tídenní otvírací dob pak oznámíme na našich stránkách v novinkách.

-Kvtnový Domácí veletrh TGK ve Skalici : rozhodnutí a jeho konání i nekonání jsme nechávali na poslední chvíli, ale vzhledem k vývoji celé situace kdy ráno platí nco, co pak veer neplatí a je zmnno a omezeno, aby o další den zase platilo velmi reáln hrozí tím, e by se celá akce nemusela povést a hlavn nemusela být v daný okamik povolená. S celým veletrhem je spojeno dost organizaní práce a spolupráce nejen TGk Teamu, ale i našich pátel nejen z ech, ale i Slovenska a Nmecka. Bohuel tedy letošní kvtnový veletrh musíme odvolat. O to víc se budeme tšit na ten roce 2021.

- Nákupní dny erven 2020 – jako malou náplast na zrušený kvtnový veletrh jsme si pipravili pro Vás I. Nákupní dny 2020 a to ve dnech 17.6 – 20.6. V pracovních dnech od 8 do 16 hod., v sobotu pak od 9 do 15 hod.. V tyto dny by probíhal prodej našeho sortimentu se slevou 5 %, máme pipraveno jako v kvtnu obvykle adu malých formát od rzných výrobc atd..

Nákupní program by byl vlastn stejný, ale oproti veletrhu by se neuskutenili doprovodné akce, pedvádní atd.. Bhem Nákupních dn by celý TGK pípadn odpovídal i na odborné dotazy, ale bez ukázek.

Protoe nedokáeme íci, jaký reim bude v R vyhlášen, sledujte tsn ped Nákupními dny naše www, kde by pípadn bylo oznámení o zrušení. Budeme doufat, e ho nebudeme muset „ vyvsit „ a I. Nákupní dny se uskutení.

Samozejm podobn jako pi Domácím veletrhu je moné si objednat zboí dopedu a pipravíme ho k odbru ve Skalici. V rámci této akce vyzkoušíme i model slev na objednávky zasílané poštou nebo jinými pepravci a to tak, e sleva 5 % na zboí bude i pro objednávky, které k nám dorazí mailem na adresu tgk@iol.cz nebo amilo@tgk.cz v období 17. - 20.6.2020. Odesílání bude v následujícím období dle skladových moností, ale s uplatnním slevy 5% na zboí.

- Po dvou letech provádíme revizi cen, došlo k rstu nejen ze stran výrobc, ale relativn výrazn se zmnil kurz EUR / CZK. Nové ceníky pro jednotlivé tídy zboí jsou pak vyvšeny na www.tgk-cz.cz pod odkazem CENÍKY, podle toho, jak jsou hotové a jednotlivé kategorie zboí aktualizovány. Pípadn není problém vypracovat aktuální cenovou nabídku pi objednání, kterou Vám dáme k odsouhlasení. - Pípadné dotazy, podnty, komentáe smujte na mail amilo@tgk.cz, telefon: 602224498.

Ze Skalice zdraví TGK team

 
Kišálové údolí - Crystal Walley
aktualizováno : 16.10.2019
 

Pátelé plochého i jiného skla…… , naše firma TGK Skalice se zapojila do nového projektu KIŠÁLOVÉ ÚDOLÍ – CRYSTAL VALLEY.

Úvodní akcí tohoto projektu bude Otevírání sklenného údolí. Podrobnosti k celému projektu a úvodní akci jsou na:
https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.
Dlouhodobým cílem celého projektu je propagace a popularizace runího a emeslného zpracování skla a biuterie v jedineném teritoriu severních ech, v kišálovém údolí, které zaíná Kamenickým Šenovem, pokrauje Novoborskem, Libereckem, eleznobrodskem a kone na Jablonecku a v Harrachov.

V rámci otvírání kišálového údolí o víkendu 26. - 27. íjna 2019 budou moci všichni zájemci si prohlédnout zapojené skláské dílny, firmy a ateliéry tak jak jsou popsané v odkazu https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.

TGK zde patí do oblasti Luických hor, ale celé Kišálové údolí je celkem pehledn zvládnutelné bhem nkolika hodin.
Budeme rádi, kdy budete mít chu se seznámit i s jinými provozy a dílnami, navštívit je, poznat jejich skláskou tvorbu, tak jak teba poznáváte naši práci v rámci tradiních Domácích veletrh TGK. Nicmén jsme pipraveni i na návštvu Vás, našich zákazník, bu v sobotu 26.10. nebo v nedli 27.10. od 9 do 17 hod. po oba dny návštvu v TGK ve Skalici ve dnech 26. a 27.10. 2019 od 9 do 17 hod..
V rámci otvírání Kišálového údolí máme pro Vás po víkendové dny pipravenou slevu 5 % na celý náš sortiment.
Pro pípadné dotazy je k dispozici tel. íslo: 602224498, mail : tgk@iol.cz.
Na tento mail je moné zasílat i objednávky pro pedpipravení zboí, tak aby jste u nás vše mli pipravené a mli monost si co nejvíce uít podzimního otvírání Kišálového údolí.

Za TGK team se na Vás tší Hanka + Jarda

 
Termíny seminá - víkendový prodej 2019
aktualizováno : 27.05.2019
 

Aktualizovány termíny seminá a víkendových prodej na r. 2019 :
Víkendový prodej     zde.
Termíny seminá   zde.

 
Svátky skla Deštné v Orlických horách
aktualizováno : 27.05.2019
 

Tato kadoroní akce spojená s tavbou skla klasickým zpsobem v peci otápné devem bude probíhat od 3.8. do 4.8.2019 v Deštném v Orlických horách. http://www.obec-destne.cz

 
OCEANSIDE GLASS + TILE
aktualizováno : 16.05.2019
 

OCEANSIDE GLASS + TILE pokraovatel výroby SPECTRUM GLASS

Váení píznivci barevného skla,

zdá se, e zakolísání dodávek skla Spectrum, zpsobené ukonením výroby v USA a jejím pesunem do Mexika k novému výrobci je pomalu vyešena, díky naším obchodním vztahm, skladovým zásobám a Vašemu porozumní pi hledání náhrad barev, které aktuáln nebyly a nejsou se podailo toto období pekonat.

Výroba u nového výrobce se rozjídí na plné obrátky a postupn je doplován celý sortiment.

Zmna výrobce vyvolala nkteré zmny sortimentu :

- Doprodává se “stará“ ada skel Spectrum, která zaíná naším skladovým oznaením 70 XXX XX. Tato skla byla pedevším pro Tiffany techniku, nejsou testována pro fusing.

- Doprodává se i ada skel Spectrum s oznaením SYSTÉM 96, která je urena i pro fusing. Tato ada u nás zaíná skladovým oznaením 96 XXX XX.

- Nový výrobce pevzal barevné oznaení vycházející ze Spectrum Glas, vyrábí i stejný formát. Hlavní novinka je v tom, e sladil sloení všech skel tak, e je sklo z nové výroby kompletn ve všech barvách a provedení pouitelné pro fusing, ale samozejm i pro Tiffany techniku. COE tchto skel zstává 96. Skladové oznaení zaíná 97 XXX XX a barevný kód koní F. OCEANSIDE GLASS + TILE pevzal i výrobu od UROBOROS GLASS, take svj sortiment postupn dopluje i o skla typu UROBOROS.

 
Aktuální katalog skel OCEANSIDE GLASS + TILE si mete stáhnout zde : Oceanside Compatible Catalog.pdf  [13,7 Mb]

 

Informaní oznámení o EET
aktualizováno : 01.03.2017
 

Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zárove je povinen zaevidovat pijatou trbu u správce dan online; v pípad technického výpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

 
Praská prodejna - zmna otevírací doby
aktualizováno : 01.07.2016
  Otevírací doba    :
  pondlí 09.30 - 17.30 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  úterý zaveno    
  steda zaveno    
  tvrtek 09.30 - 16.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  pátek 09.30 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
 

Otevírací doba hlavní prodejny SKALICE zstává stejná :
pondlí – pátek : 08.00 - 16.00 hod.
Víkendový prodej 1x za msíc   zde.
V jinou dobu na základ pedchozí telefonické dohody.

 
 Propanový hoák na perle
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Umouje profesionální práci pi výrob vinutých perlí bez nutnosti pouití kyslíkové láhve.
Znan zjednodušuje pouití techniky vinutých perlí.

 
Více informací zde : N_3810240.pdf  [900,6 Kb]
 Moretti - barevné ploché sklo s roztaností 104
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jako novinku v našem sortimentu uvádíme na trh další s typ barevného plochého skla vhodného pro spékání. Jedná se o italské ploché sklo s názvem MORETTI, jeho teplotní roztanost je 104.
Toto sklo je moné pouít bez problém s praskáním spolu s velmi oblíbenými "kytikami" Millefiori.

 
Více informací zde : N_8100000.pdf  [470,1 Kb]
 
 Glassline tuky a kídy
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pokud chcete s úspchem pracovat s GLASSLINE barevnými tukami na sklo, je výhodné pouívat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch skla.

 
Více informací zde : N_5320100.pdf  [1,1 Mb]
 Glassline papír
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Glassline papír je barevný papír, který lze pouívat mezi 2 vrstvy skla. Tento papír se zataví mezi dv vrstvy skla a vytvoí zajímavé obrazce. Roztanost papíru nehraje ádnou technologickou roli, lze ho pouívat ke spékání se všemi typy skel.

 
Více informací zde : N_5320300.pdf  [959,6 Kb]
 Spékané aplikace
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Novinkou v našem programu jsou celosklenné spékané aplikace. Jsou ji speené a pipravené k nalepení na podloní sklo pomocí UV lepidel.

 
Více informací zde : N_8600000.pdf  [313,2 Kb]
 NANO ART
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nová generace NANO barev na pískované sklo umouje ješt intenzivnjší práci s barvením pískovaného skla - vybarvování pískovaných pedloh, kreativní barevné aplikace.

 
Více informací zde : N_4905110.pdf  [275,0 Kb]
 NANO dekorace
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nano dekorace pouíváme pro povrchové zušlechování pískovaného skla. Pouívání NANO technologie a dekorace umouje zcela individuální zbarvení pískované plochy.

nov doplnno o zlatou barvu

 
Více informací zde : N_4905150.pdf  [657,4 Kb]
 Barevné optické sklo v blocích
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Vzorkovnice barevného optického skla v blocích obsahuje pehled barev, které máme skladem v blocích o rzné velikosti, peván o rozmrech : šíka bloku od 150 do 250 mm, délka bloku cca 500 mm, síla (tlouška) bloku od 30 do 80 mm.

 
Více informací zde : N_9800000.pdf  [467,5 Kb]
 Pila na sklo GEMINI
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pilou lze ezat sklo, mramor, ulu, obkladaky, porcelán, keramiku. Maximální síla ezu je 6 cm. 
Rozmry 68x42x36, 220 V, diapás je oboustranný, ee
jak z vnjší tak i z vnitní strany.

 
Více informací zde : N_3134800.pdf  [367,0 Kb]
 Pájecí zaízení
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vzhledem k ponkud problematické spolehlivosti pájek Weller 80 W jsme pro Vás zajistili další vhodné pájedla - pájky pro tiffany techniku. Uvedené novinky jsou oblíbené nejen pro svoji nízkou hmotnost, ale i pro rychlé dohívání hrotu.

 
Více informací zde : N_3422200.pdf  [397,0 Kb]
 Frity pro skla Float
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Frity pro skla floatového typu jsou testována na základní floatové sklo typu LUXGARD.

 
Více informací zde : N_3500000.pdf  [602,6 Kb]
 Samolepící olovo
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící olovné pásky jsou na lepící stran opateny speciálním lepidlem, které zaruuje dlouhodobou adhezi pásky k nalepenému povrchu skla.

 
Více informací zde : N_4228000.pdf  [400,0 Kb]
 Samolepící fólie
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící fólie na sklo Staind Art Film, nabízí velmi širokou barevnou škálu fólií na sklo. V kombinaci se samolepícími olovnými páskami REGALEAD lze vytváet zajímavé barevné obrazce.

 
Více informací zde : N_4300000.pdf  [457,0 Kb]
 Vrtací systém penosný
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vrtáky pro tento vrtací systém lze pouít od prmru 3 mm (kat. . 30 250 03) do prmru 80 mm (kat. . 30 250 80). Vrtáky jsou duté pro vnitní chlazení.

 
Více informací zde : N_3026000.pdf  [423,6 Kb]
 Pila na sklo TAURUS 3
aktualizováno : 07.04.2017 
   

Jedná se o nástupce osvdených pil na sklo Taurus 1 a Taurus 2.
Má vylepšené vedení ezacího pásu a ee ploché sklo do tloušky 5 mm.

 
Více informací zde : N_3136600.pdf  [337,5 Kb]
 Pájecí stanice WELLER
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Letovací stanice je lehká a velmi píjemná do ruky. Velice rychle se ohívá na zvolenou teplotu. Jedná se o dobré profi zaízení.

 
Více informací zde : N_3419500.pdf  [249,5 Kb]
 Pec Evenheat HOT SHOT
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Ideální pro zaáteníky a pro výrobu drobností technologií fusingu - spékání.

 
Více informací zde : N_3516400.pdf  [211,9 Kb]
 Sklo MIROGARD
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Mirogard, Mirogard plus a Mirogard protect - to jsou obchodní jména speciálních skel a antireflexní úpravou, která umouje dokonalé pesklení poadovaného objektu, ale bez vzniku neádoucích reflexù a stínù.

 
Více informací zde : N_7390200.pdf  [415,7 Kb]
 Sklo MYSTIC aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jedná se o barevný transparentní katedrál.
Povrch skla je velice zajímavý, ponkud více zvlnný ne u typu Wissmach SEVILLE.

 
Více informací zde : N_7600000.pdf  [225,5 Kb]
 Filigrany - motýli
   

Filigrany jsou ureny k pocínování a pro pouití v tiffany technice.

 
Více informací zde : N_1110000.pdf  [164,1 Kb]
© TGK
created by ODN